Hledat...
  Bohužel jsme nenašli, co jste hledali.

  - Prosím ujistěte se, že jste napsali správně to, co hledáte.
  - Zkuste hledat znovu pomocí kategorií na hlavní stránce.
  - Neváhejte nás kontaktovat s dotazy na adrese: nd@trido.cz
  KontaktPorovnat
  Přihlásit

  Obchodnípodmínky pro E-shop

  obchodní společnostiTRIDO s.r.o., Na Brankách 3, 678 01 Blansko
  IČ: 652 78 151, zapsané vobchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 23178, www.trido.cz

  1. Rozsah aplatnost
  1. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, uplatníse tyto Obchodní podmínky pro úpravu práv a povinností mezi společností TRIDOs.r.o., IČ 652 78 151, jako prodávajícím a kupujícím, a to pro případ uzavřeníkupní smlouvy při nákupu v internetovém obchodě. Obchodní podmínky tak tvořínedílnou součást kupní smlouvy uzavřené on-line na internetovém rozhraní naadrese https://eshop.trido.cz (dále jen„E-shop“).
  2. Obchodní společnost TRIDO s.r.o. obchoduje prostřednictvím E-shopuvýhradně na základě a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, přičemž stouto skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny zejména prostřednictvíminternetových stránek www.trido.cz a dálepři uzavírání konkrétní kupní smlouvy v E-shopu.
  3. V dalším textu již je obchodní společnost TRIDO s.r.o. označována jakoprodávající, pakliže není uvedeno jinak. Druhá smluvní strana je označovánajako kupující, pokud není stanoveno jinak.
  4. Provozovatelem E-shopu je prodávající.
  5. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná vrámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svéhopovolání.
  6. Kontaktní údaje na prodávajícího: TRIDO s.r.o., se sídlem Na Brankách 3,678 01 Blansko, e mail: eshop@trido.cz,tel.: +420 516 527 488, +420 607 055 507, kontaktní adresa je stejná jakosídlo prodávajícího.

  2. Kupní smlouva

  1. Kupní smlouvou se zavazuje prodávajícího odevzdat své zboží kupujícímu aumožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zbožíod prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
  2. Zbožím se v těchto Obchodních podmínkách rozumí veškeré výrobky a plněníod prodávajícího nabízené k nákupu v E-shopu.
  3. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky (nabídky k uzavření kupnísmlouvy) kupujícího prodávajícím bez výhrad, případně s takovými odchylkami,které podstatně nemění podmínky objednávky. Objednávka je kupujícím vyplněnavždy elektronicky na internetové adrese E-shopu (viz výše), přičemžprodávající doporučuje před odesláním objednávky provést kompletní kontroluvšech uvedených údajů a také kontrolu úplnosti objednávky, neboť k neúplnéobjednávce nebude prodávající přihlížet. Prodávající dále doporučuje sedůkladně seznámit s technickými vlastnostmi zboží a způsobem použití zbožívčetně doporučení prodávajícího ohledně následné montáže (instalace) zboží.
  4. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího.Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí,případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveňnemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
  5. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídatskutečné podobě věci, stejně tak nákresy, váha a rozměry zboží uvedené vkatalozích prodávajícího.
  6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkouzjevné chyby (ceny, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklýmcenám zboží na trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladůna zboží).
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku přiuzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady nainternetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,přičemž prodávajícím nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazbyposkytovatele komunikačních služeb kupujícího.
  8. Na základě takto uzavřené smlouvy je prodávající povinen odevzdatkupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení a ve sjednané době.
  9. Kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit zazboží kupní cenu.
  10. Kupní smlouva je uzavíraná v českém jazyce.

  3. Cena a platební podmínky

  1. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží a v případě nákupu vícekusů zboží se podle počtu kusů zboží zobrazuje v nákupním košíku jako součetkupních cen za jednotlivé kusy zboží.
  2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny u zboží jsou naadrese https://eshop.trido.czprezentovány včetně daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. Kupnícena se vždy navyšuje o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty.
  3. V případě plnění mimo sídlo prodávajícího je prodávající oprávněn navýšitcenu stanovenou podle předchozího odstavce o cenu přepravy zboží. Přepravnébude vždy stanoveno podle ceníku použitého dopravce.
  4. Pokud má kupující uzavřenu Rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím, bude muvystavena faktura se splatností v souladu s obchodními podmínkami v nísjednanými. V ostatních případech a v případě, že kupující má neuhrazenépohledávky po splatnosti, je možná pouze platba předem nebo při převzetízboží.
  5. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží anebo v termínu splatnostiuvedeném ve vystavené faktuře.
  6. Zaplacením se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícíhouvedený ve faktuře nebo zaplacením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím.Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn včas, jestliže je nejpozdějiv poslední den splatnosti částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
  7. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v délce 15 dnů a víceje prodávající oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy dle 6.1 a 6.6 těchtoobchodních podmínek a objednávku zrušit.

  4. Dodání zboží

  1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, je místem plnění sídloprodávajícího.
  2. Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než sídloprodávajícího, je prodávající povinen zajistit nakládku zboží a jeho přepravu,kupující je pak povinen zajistit vyložení zboží. Volbu způsobu přepravy adopravy vybírá kupující v objednávce, prodávající ji s ohledem na druh acharakter zboží potvrdí nebo změní v potvrzení objednávky. Náklady na přepravuzboží hradí kupující.
  3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží ve sjednaném množství,jakosti a provedení a zabalené způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v závaznéobjednávce kupujícího. Není-li způsob zabalení stanoven smlouvou nebo závaznouobjednávkou, prodávající se zavazuje odevzdat zboží zabalené způsobem obvyklýmpro obdobné zboží podle zvyklostí.
  4. U zboží skladem prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději do 5pracovních dní od potvrzení objednávky, u platebních podmínek s platbou předemdo 5 pracovních dní od obdržení platby, není-li v potvrzení objednávkyprodávajícím sjednáno jinak. Kupující je povinen ve sjednané době zbožípřevzít. Pokud není doba k převzetí sjednána ve smlouvě, je povinen kupujícípřevzít zboží do 21 dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzve (písemně,elektronicky e mailem, telefonicky). Spolu se zbožím je prodávající povinenpředat a kupující je povinen převzít veškeré doklady vztahující se ke zboží.
  5. Lhůta pro dodání zboží se posouvá o dobu trvání překážek způsobených vyššímocí, které zabránily prodávajícímu splnit závazek a o dobu potřebnou kodstranění následků těchto překážek. Za překážku způsobenou vyšší mocí sepovažuje zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, epidemie,karanténní opatření, stávka a výluka. Toto platí i v případě, jestliže tytookolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího.
  6. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládatse zbožím v prostorách prodávajícího a včas to oznámí kupujícímu. Je-li vesmlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než prostory prodávajícího, jezboží odevzdáno okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě; to neplatí je-likupující spotřebitelem, v takovém případě je zboží kupujícímu odevzdáno vokamžiku, kdy mu jej předá dopravce. Povinnost prodávajícího dodat zboží jesplněna i v případě, že odevzdané zboží má vady. Kupující je povinen převzítzboží, i když má vady; tím nejsou dotčena práva kupujícího z vadného plnění.
  7. Přímé škody vzniklé kupujícímu z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněnéhoprodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
  8. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté,co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenoulhůtu pro převzetí, nejdéle však 7 pracovních dnů, zboží vhodným způsobem pojejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného pokusu o dodánízboží z důvodu neposkytnutí součinnosti kupujícím v nezbytně nutné výši jeprodávající oprávněn strhnout z výtěžku prodeje zboží.
  9. Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem zaplacenízboží kupujícím.
  10. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží v případě, že místem plnění jsouprostory prodávajícího, do okamžiku odevzdání zboží. Na kupujícího přecházítoto nebezpečí okamžikem převzetí zboží.
  11. Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečíškody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy si kupující mohl poprvé zbožípřevzít.
  12. Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místonež prostory prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravěprodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládkyzboží k přepravě.
  13. V případě dodání zboží do jiného místa plnění než jsou prostoryprodávajícího, je kupující povinen v době dodání zboží zajistit převzetízboží. Pokud kupující nezajistí převzetí zboží, je dopravce oprávněn zbožínevydat. Kupující je povinen v takovém případě uhradit náklady spojené stakovýmto marným pokusem o dodání zboží.
  14. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané době, je povinen zaplatitprodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží zakaždý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího nanáhradu škody takto vzniklé. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení fakturya lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plněníod kupujícího.
  15. Prodávající je oprávněn odevzdat zboží kupujícímu před sjednanou doboudodání a kupující je povinen zboží převzít, neobsahuje-li smlouva neboobjednávka kupujícího jiné ujednání. O dřívějším odevzdání zboží jeprodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat.
  16. Kupující při převzetí zboží obdrží dodací list, který bude dokladem opřevzetí zboží. Dodací list musí obsahovat zejména název, sídlo a IČ smluvníchstran, identifikaci smlouvy a zboží, datum převzetí a podpisy obou smluvníchstran.
  17. Je-li kupující podnikatelem, je povinen zajistit, že osoby, které budoučinit objednávky a přebírat zboží jsou oprávněny zastupovat kupujícího alespoňve smyslu § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn považovatjakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží v zastoupení kupujícíhoza osobu oprávněnou takto vystupovat v zastoupení kupujícího podle § 430 odst.1 občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem, je povinen jednat osobně,případně udělit jiné osobě písemnou plnou moc.
  18. Kupující je povinen při převzetí zajistit prohlídku zboží a přesvědčit seo vlastnostech zboží a jeho množství. Zjistí-li rozdíly ve vlastnostech zbožínebo množství zboží, poznamená tyto skutečnosti na dodacím listě.
  19. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje veškeré požadavky,které pro daný typ zboží předepisují obecně závazné právní předpisy, technickénormy ČSN a jiné závazné technické požadavky na jeho zboží.
  20. Pokud není zboží zaplaceno předem, je dodáváno pouze v rámci ČeskéRepubliky a Slovenské Republiky. Po zaplacení kupní ceny je možno dodat zbožív rámci celé EU.

  5. Práva z vadného plnění

  1. Zboží má vady, nemá-li vlastnosti vyžadované kupujícím ve smlouvě, vobjednávce, příslušnými právními normami nebo jiné dokumentaci vztahující seke specifikaci zboží, případě podle § 2095 a 2096 občanského zákoníku.
  2. Kupující může uplatit právo z vadného plnění písemně na adresu sídlaprodávajícího, emailem na adrese reklamace@trido.cz nebo telefonicky načíslo +420 516 527 464, +420 725 515 622
  3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu vplné výši i v případě, že zboží má vady, které však nebrání řádnému užívánízboží.
  4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžikupředání.
  5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravcem při přepravě zboží,nesprávným používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou.Nesprávným používáním zboží se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumípoužití zboží v rozporu s podmínkami instalace, v rozporu s návodem napoužívání, který prodávající kupujícímu předal spolu se zbožím, a dále použitízboží nevhodným způsobem s ohledem na jeho užitné vlastnosti, v rozporu súčelem, ke kterému je určeno, a/nebo jeho následná svévolná úprava, změna čispojení s jinými věcmi nedodanými prodávajícím. Prodávající neodpovídá za vadyvzniklé běžným opotřebením zboží, ke kterému došlo jeho používáním obvyklýmzpůsobem.
  6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí.
  7. Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží při jeho převzetí, nebobezprostředně poté, kdy je mohl při prohlídce zjistit při zachování obvyklépozornosti.
  8. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující, v případě vady zboží, právo naopravu zboží, dodání náhradního zboží nebo na dodání chybějícího množstvízboží. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem odstraní vadyzboží.
  9. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
  10. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit právo z vadného plnění do24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku odpřevzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží.Vytkl-li kupující spotřebitel vadu zboží oprávněně, neběží záruční doba podobu, po kterou nemohl zboží užívat.
  11. Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její bezplatnéodstranění. Podle své volby může žádat dodání nového zboží bez vady neboopravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo vesrovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem navýznam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhýmzpůsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající můžeodmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména sohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Prodávajícíodstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímunezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro kterýkupující spotřebitel zboží koupil.
  12. Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny neboodstoupit od smlouvy, pokud (i) prodávající vadu odmítl odstranit nebo jineodstranil v souladu s odst. 5.11. (ii) se vada projeví opakovaně, (iii) jevada podstatným porušením smlouvy, (iv) je z prohlášení prodávajícího nebo zokolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značnýchobtíží pro kupujícího spotřebitele, (v) po marném uplynutí lhůty 30 dnů, pokudse s ním prodávající nedohodne na delší lhůtě. Kupující spotřebitel všaknemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží jen nevýznamná; má se za to, ževada není nevýznamná.
  13. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady zboží aoprávněnosti reklamace. Prodávající oznámí nejpozději do 30 dnů po obdrženípísemné reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a vjakém rozsahu.
  14. Opravené zboží je povinen kupující převzít. Na předání opraveného zboží seobdobně použijí ustanovení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek opředání zboží.
  15. Každá ze stran nese náklady na uplatnění práv z vadného plnění sama. Jde-li o spotřebitele, nese náklady na převzetí zboží k odstranění vadyprodávající včetně nákladů na demontáž zboží a montáž opraveného zboží,kupující pak má právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním práva z vadnéhoplnění.

  6. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnůode dne převzetí zboží, jestliže byla kupní smlouva uzavřena distančnímzpůsobem prostřednictvím internetových stránek prodávajícího (e-shop), emailemnebo telefonicky, případně mimo prostory prodávajícího, v nichž provozujesvoji podnikatelskou činnost. Stejně tak je kupující spotřebitel oprávněn odkupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit i kdykoliv před dodánímzboží. Odstoupení od smlouvy provede kupující spotřebitel tak, že v písemnéformě odešle poštovní zásilkou na adresu prodávajícího: TRIDO s.r.o., NaBrankách 3, 678 01 Blansko, a to s textem: „odstupuji/odstupujeme tímto odkupní smlouvy uzavřené dne….“ (uvede se datum uzavření smlouvy a dále datumpřevzetí zboží, adresa kupujícího, jméno a příjmení kupujícího a datumodstoupení); odstoupení lze provést také elektronicky s výše uvedenýmináležitostmi e mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu reklamace@trido.cz.
  2. Kupující spotřebitel však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podlepředchozího odstavce, bylo-li zboží upraveno podle jeho požadavků nebopřizpůsobené jeho osobním potřebám.
  3. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plněodpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů ododstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícíhospotřebitele přijal.
  4. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při objednávce zboží jiný nežnejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávajícíkupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídajícínejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů ododstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslatnebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (nikolivvšak na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známkyopotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
  5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímuspotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Je-li vrácené zbožípoškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím tak, jak je nutnés ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímuuplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácenéčástky.
  6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatnéhoporušení smlouvy kupujícím.
  7. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:
   • prodlení kupujícího s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delší než15 dnů po jejich splatnosti,
   • prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 30 dnů,
   • neuhrazení splatné náhrady škody nebo smluvní pokuty ani na dodatečnouvýzvu prodávajícího,
   • porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 8. odst. 8.3. Obchodníchpodmínek.
  8. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Účinky odstoupenínastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.
  9. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svýchpráv a povinností do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
  10. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároků na náhradu škody anebo nasmluvní pokutu.

  7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s § 20epísm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce.Internetová stránka tohoto subjektu je coi.cz.
  2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupnísmlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených v zákoněo ochraně spotřebitele.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrhspotřebitele. Návrh musí podle § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebiteleobsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelnévylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se navrhovatel domáhá,(iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, uprodávajícího poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydánrozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešeníspotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčířízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (vi)datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že senavrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a dalšípísemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu sepřiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lzepodat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce,podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datovéschránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u Českéobchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdyuplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů odjeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a tonejvýše o dalších 90 dnů.
  5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí jedním z těchto způsobů:(i) uzavřením dohody stran sporu, (ii) jednostranným prohlášením spotřebiteleo ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebopověřenému subjektu, (iii) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením zanezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, (iv)marným uplynutím lhůty pro ukončení mimosoudního spotřebitelského sporuuvedené v čl. 8.4., (v) odmítnutím návrhu ve smyslu § 20q zákona o ochraněspotřebitele.

  8. Závěrečná ustanovení

  1. Jestliže je ve smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách stanovena pronějaký právní úkon písemná forma, tato forma je zachována provedením tohotoprávního úkonu prostřednictvím e mailu nebo faxem.
  2. V případě doručování jakýchkoli písemností podle smlouvy nebo těchtoObchodních podmínek platí, že doručeno bylo nejpozději pátý den po odeslánípísemnosti na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště druhé smluvnístrany, kterou tato strana sdělila při uzavření kupní smlouvy či jakékoli jinésmlouvy.
  3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, okterých se v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebopřístupné, zejména pak o obchodních tajemstvích, výrobních postupech ametodách činnosti druhé smluvní strany.
  4. V případě podstatného porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvynebo z těchto Obchodních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímusmluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny.
  5. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny,týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností(zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení avzniku platební neschopnosti, úpadku či hrozícího úpadku. V případě vznikuplatební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůčikupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platebníneschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžitévrácení dosud nezaplaceného zboží.
  6. Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupnísmlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem, a to i vpřípadě, že by kupující byl osobou se sídlem, místem podnikání či bydlištěm vzahraničí, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupizboží (tzv. Vídeňská úmluva).
  7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito Obchodními podmínkami neupravenáse řídí občanským zákoníkem.
  8. Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou právnínástupci vázáni ustanoveními těchto Obchodních podmínek a kupní smlouvy vplném rozsahu.
  9. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, přičemž postup přizpracování osobních údajů je podrobně popsán v Zásadách zpracování osobníchúdajů dostupných na www.trido.cz/gdpr vodkazu „Zásady zpracování osobních údajů“.
  10. Případná neplatnost některého ustanovení kupní smlouvy nebo těchtoObchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  11. Tyto Obchodní podmínky pro E-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 6.1. 2023 a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky pro e-shop.

  V Blansku dne 6. 1. 2023

  TRIDO s.r.o.
  Ing. Miroslav Hasa, jednatel

  Zobrazit košík

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později